WSPOMNIENIE Z WAKACJI / REGULAMIN KONKURSU

A.    Postanowienia ogólne

Konkurs: KWIAT JABŁONI | WSPOMNIENIE Z WAKACJI (dalej „Konkurs”), jest organizowany i przeprowadzany przez Kwiat Jabłoni sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-813), ul. Zwierzyniecka 14/16 m. 42, NIP 7812059642, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001067135, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych),  (dalej „Organizator”).

 1. Udział w Konkursie polega na opublikowaniu Insta Stories w serwisie Instagram zdjęcia – wspomnienia z wakacji, turnusu, wypoczynku wraz z oznaczeniem profilu zespołu @kwiatjabloni oraz dodaniem dedykowanych GIFów (które można znaleźć pod hasłem TURNUS TOUR) (dalej „Odpowiedź konkursowa”).
 2. Aby dokonać zgłoszenia w Konkursie konieczne jest posiadanie publicznego profilu na portalu Instagram.
 3. Zgłoszenia dokonuje się w następujący sposób:
 1. zaloguj się na swój profil na portalu Instagram;
 2. opublikuj wybrane zdjęcie w relacji;
 3. oznacz profil zespołu Kwiat Jabłoni (@kwiatjabloni) oraz wybrany GIF z dostępnych po wyszukaniu pod hasłem “TURNUS TOUR”;
 4. opowiedz w jednym zdaniu dlaczego wybrałeś / wybrałaś to zdjęcie. 

4. Odpowiedź konkursowa musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać jakichkolwiek treści reklamowych lub promocyjnych.

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

B.     Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie mające miejsce zamieszkania na terytorium  Polski.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby z publicznym profilem w serwisie Instagram
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

C.    Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 21.06.2024 godzina 12:00 do dnia 31.08.2024 godzina 23:59  (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

D.     Prawa autorskie

1.        Dokonując zgłoszenia do udziału w Konkursie, Uczestnik z chwilą zamieszczenia Odpowiedzi Konkursowej pod postem z ogłoszeniem konkursu na Instagramie udziela Organizatorowi nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej (z prawem do udzielania sublicencji) do Odpowiedzi konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

c) wprowadzania do obrotu,

d) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,  

e) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do  nich w miejscu i w czasie przez siebie wybranym m.in. udostępnianie w Internecie (w tym z towarzyszeniem reklam) np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, catch-up, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, connected TV, Backwards EPG, DVR, PVR, Instant Restart, z wykorzystaniem technologii NFT, platform cyfrowych oraz jakichkolwiek innych, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

f) publicznego wykonania,

g) publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, smartfonów, tabletów, itp.), 

h) wystawiania,

i) wyświetlania,

j) użyczania i/lub najmu,

k) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

l) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

ł) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, Backwards EPG, DVR, PVR, Instant Restart, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.

2. Organizator jest uprawniony do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Odpowiedzi konkursowej oraz do korzystania z utworów zależnych na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 powyżej, a także dokonywania modyfikacji oraz włączania Odpowiedzi konkursowej (w całości i/lub w części) według swobodnego wyboru Organizatora do innych utworów (w szczególności utworów audiowizualnych oraz innych utworów, np. publikacji prasowych i książkowych), w tym związanych z Konkursem, innych przekazów (w tym internetowych), tekstowych, (np. SMS, MMS, WAP), wizualnych (np. tapety) oraz dźwiękowych (np. dzwonki telefoniczne), audiowizualnych), baz (w tym z towarzyszeniem reklam) oraz aplikacji multimedialnych (w tym w aplikacji 2nd screen). Organizatorowi przysługuje także prawo wykorzystywania całości lub dowolnych fragmentów Odpowiedzi konkursowej (oraz dowolnych treści i innych elementów zawartych w Odpowiedzi konkursowej) łącznie z innymi utworami lub przekazami, w tym m.in. wykorzystania ich w konkursach (m.in. sms i internetowych), w tym w konkursach sponsorowanych, konkursach oraz głosowaniach związanych z Konkursem, Organizatorem, jego towarami i usługami i/lub osobami trzecimi, ich towarami i usługami, w tym w celu promocji i reklamy Organizatora, jego towarów i usług, Konkursu oraz innych podmiotów, ich towarów i usług.

3. Organizatorowi przysługuje prawo do umieszczania w Odpowiedzi konkursowej (jak również w jej dowolnych fragmentach) logotypów, produktów, usług i/lub znaków towarowych osób trzecich, reklam typu overlay, belek reklamowych wokół okna udostępniania Odpowiedzi konkursowej i innych form zgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz przerywania Odpowiedzi konkursowej reklamami, telesprzedażą, wskazaniami sponsorskimi i innymi przekazami handlowymi (w tym do lokowania produktów) oraz innymi materiałami promocyjnymi, w tym w celu promocji i reklamy Organizatora, jego towarów i usług, Konkursu oraz innych podmiotów, ich towarów i usług.

4. Uczestnik oświadcza, że Odpowiedź konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich, przepisów prawa i że autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne Uczestnika do Odpowiedzi Konkursowej nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treści zawarte w Odpowiedzi konkursowej oraz za ewentualne szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie związane z wykorzystywaniem Odpowiedzi konkursowej zgodnie z uprawnieniami nabytymi na mocy umowy licencyjnej zawartej poprzez akceptację przez Uczestnika Regulaminu (dalej „Umowa”), jak również za naruszenie przepisów prawa.

5. W razie zgłoszenia jakiegokolwiek roszczenia wobec Organizatora lub osoby trzeciej a związanego ze zgodnym z Umową korzystaniem z Odpowiedzi konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia Organizatorowi lub odpowiednio osobie trzeciej wszelkich szkód poniesionych w związku z roszczeniem oraz zwrotu udokumentowanych kosztów (w tym kosztów pomocy prawnej) z tym związanych.

E.    Zasady Przyznawania Nagród Konkursowych

 1. Organizator powoła komisję konkursową („Komisja”), która w drodze konsensusu dokona wyboru 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników uprawnionych do odebrania Nagrody (dalej „Zwycięzcy”).
 2.  Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.
 3. Kryterium wyłonienia Zwycięzców jest wybór 10 najciekawszych Odpowiedzi.
 4. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców oraz przyznanej im nagrody.

F.    Nagrody

 1. W Konkursie przewidziana została nagroda w postaci podwójnego biletu na płytę na dowolny koncert zespołu Kwiat Jabłoni podczas trasy Turnus Tour w 2025 roku (dalej „Nagroda”) dla Zwycięzcy.
 2. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Organizator.
 3. Zwycięzca nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę.
 4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z danym Zwycięzcą Nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy Uczestników spełniającemu warunki Konkursu.
 7. Organizator zobowiązuje się do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody  w wysokości 10% od wartości nagrody, o ile powstanie obowiązek jego zapłaty.
 8. Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełnia wszystkie warunki Konkursu.

G.    DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z udziałem w Konkursie (imię i nazwisko i/lub nick profilu na Instagramie) jest Kwiat Jabłoni sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-813), ul. Zwierzyniecka 14/16 m. 42. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na ww. adres.
 2. W razie nabycia przez Uczestnika prawa do Nagrody, Uczestnik zostanie poproszony o udostępnienie innych swoich danych osobowych w postaci adresu e-mail w celu wysłania Nagrody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest:

A.  prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), którym jest:

a)            umożliwienie Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie,

b)            umożliwienie przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród,

c)            spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa,

d)            archiwizacja dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

e)   zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa);

B.   Umowa zawarta z Uczestnikiem w związku z zaakceptowaniem Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

C.   obowiązki wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa w razie konieczności rozliczenia danin publicznoprawnych od wydanej Nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 1. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom biorącym udział w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów Konkursu. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora do zakończenia Konkursu (włączając w to czas na wydanie Nagród). Dane osobowe Uczestników mogą być ponadto przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń Organizatora i Uczestników związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz zawarciem Umowy. Dodatkowo dane osobowe Zwycięzców mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań podatkowych Organizatora w związku z wydaniem Nagród. Dane osobowe Uczestników przetwarzane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy będą przetwarzane przez czas trwania licencji.
 3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie (jeżeli stanowi ona podstawę przetwarzania; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Kwiat Jabłoni sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-813), ul. Zwierzyniecka 14/16 m. 42.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu i powiadomienia Uczestników o przyznaniu Nagród, a także wysyłki Nagrody. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również do tworzenia profili, a także nie przekazuje ich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

H.    Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca spełnia warunki określone w Regulaminie. Niespełnienie warunków udziału w Konkursie opisanych Regulaminem powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres Kwiat Jabłoni sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-813), ul. Zwierzyniecka 14/16 m. 42.
 3. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator.
 4. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.
 5. Uczestnik, zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
 6. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie www.kwiatjabloni.pl oraz w siedzibie Organizatora.